Συνάδελφοι,

Σας καλούμε  να μετέχετε  στις κινητοποιήσεις που καλεί το ΤΕΕ απέχοντας από τα Τεχνικά Συμβούλια Έργων, το σύνολο των Επιτροπών με Τεχνικό Αντικείμενο και από τις δημοπρασίες Δημοσίων Έργων  έως και την Παρασκευή 25 Μαρτίου 2016.

Δείτε εδώ την απόφαση

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΠΕΔΕ

1) Για την έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας έτους 2016, πρέπει όλοι οι ασφαλισμένοι («παλαιοί» και «νέοι»)να συνυποβάλλουν με την αίτησή τους πιστοποιητικό ΕΔΕ.Η αίτηση να υποβληθεί από τέλος του 2015 και όχι κατά τη λήξη του τριμήνου ισχύος της βεβαίωσης (31/3/16).

2)  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΑ/ΤΠΕΔΕ ΟΙΚ ΕΤΟΥΣ 2016

3) Με την με αριθμό 859/Συνεδρ.410/8.2.16 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Μηχανικών  & ΕΔΕ εγκρίθηκαν τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών για το έτος 2016.

1) Ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/92

Για τους έχοντες τάξη ΜΕΕΠ Α1-Α2 και ΜΕΚ Α-Β  ποσό 162,81 € και

Για τους έχοντες τάξη ΜΕΕΠ 1η- 2η   και ΜΕΚ- Γ-Δ ποσό 200,74 €.

2) Ασφαλισμένοι μετά την 1/1/93

1η ασφαλιστική κατηγορία :     27,73 € μηνιαία εισφορά και 332,76 € ετήσια εισφορά,

2η ασφαλιστική κατηγορία :     34,11 € μηνιαία εισφορά και 409,32 € ετήσια εισφορά,

3η ασφαλιστική κατηγορία :    40,43 € μηνιαία εισφορά και 485,16 € ετήσια εισφορά.

Με την ως άνω απόφαση, η Διοικούσα Επιτροπή Μηχανικών  & ΕΔΕ αποφάσισε οι εισφορές του ΤΠΕΔΕ έτους 2016 να καταβάλονται εμπροθέσμως έως 28/02/2017 (έως το 1ο δίμηνο του επόμενου έτους της λήξης των εισφορών), η δε ασφαλιστική ενημερότητα θα έχει ισχύ ως 31/12/2017.

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, η Διοικούσα Επιτροπή Μηχανικών και ΕΔΕ αποφάσισε να εισπραχθεί χωρίς προσαυξήσεις έως 31-12-2016 :

α) Η διαφορά ασφαλιστικών εισφορών έτους 2015 των Νέων Ασφαλισμένων που αιτήθηκαν την επαναφορά τους σε κατώτερη Ασφαλιστική κατηγορία, και

β) η πρόσθετη εισφορά έτους 2015 ποσού 33,28 € όσων Παλαιών Ασφαλισμένων δεν την κατέβαλαν.

(άρθρο 21, παρ 3 του Ν.4337/17-10-2015 όπως τροποποίησε το άρθρο 39 του Ν.4331/02-07-2015).

 

Δείτε εδώ τα νέα τηλέφωνα του ΤΠΕΔΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Συνδέσμου Εργοληπτών  Δημοσίων Έργων Ν. Λάρισας σε ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού, που θα γίνει την Τρίτη 15 Mαρτίου  2016 και ώρα 19:30 στην αίθουσα συγκεντρώσεων του ΤΕΕ (Καλλιθέας 7, 3ος όροφος) με θέματα:

1. Διοικητικός Απολογισμός

2. Οικονομικός Απολογισμός – Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής

3. Προϋπολογισμός – Έγκριση

4. Εκλογή αντιπροσώπων για το 72ο Συνέδριο της ΠΕΣΕΔΕ

5. Αρχαιρεσίες:

Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής- Διεξαγωγή Αρχαιρεσιών- Υποψηφιότητες

Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Εκλογή Ελεγκτικής Επιτροπής

Εκλογή Πειθαρχικού συμβουλίου

6. Διάφορα θέματα

Για την απαρτία της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται η παρουσία του ½ των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα γίνει την επόμενη Τρίτη 22 Μαρτίου 2016 και για την απαρτία της απαιτείται η παρουσία του ¼ των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν και στη δεύτερη δεν υπάρξει απαρτία τότε η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί με οποιοδήποτε αριθμό παρευρισκομένων μελών την Τρίτη 29 Μαρτίου   2016, στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα.

Δικαίωμα ψήφου έχουν οι οικονομικά τακτοποιημένοι για το έτος 2016.

Συνάδελφοι,

Σας καλούμε  να μετέχετε  στις κινητοποιήσεις που καλεί το ΤΕΕ απέχοντας από τα Τεχνικά Συμβούλια Έργων, το σύνολο των Επιτροπών με Τεχνικό Αντικείμενο και από τις δημοπρασίες Δημοσίων Έργων  έως και την Τρίτη 15 Μαρτίου 2016.

Δείτε εδώ την κοινή επιστολή των Εργοληπτικών Οργανώσεων

Συνάδελφοι,

Σας καλούμε  να μετέχετε  στις κινητοποιήσεις που καλεί το ΤΕΕ απέχοντας από τα Τεχνικά Συμβούλια Έργων, το σύνολο των Επιτροπών με Τεχνικό Αντικείμενο και από τις δημοπρασίες Δημοσίων Έργων  έως και την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2016.


Συνάδελφοι,

Σας καλούμε  να μετέχετε  στις κινητοποιήσεις που καλεί το ΤΕΕ απέχοντας από τα Τεχνικά Συμβούλια Έργων, το σύνολο των Επιτροπών με Τεχνικό Αντικείμενο και από τις δημοπρασίες Δημοσίων Έργων από 22/2/2016 έως και 26/2/2016.

Από το Δ.Σ.

Συνάδελφοι,

Σας καλούμε  να μετέχετε  στις κινητοποιήσεις που καλεί το ΤΕΕ απέχοντας από τα Τεχνικά Συμβούλια Έργων, το σύνολο των Επιτροπών με Τεχνικό Αντικείμενο και από τις δημοπρασίες Δημοσίων Έργων από 15/2/2016 έως και 19/2/2016.

Από το Δ.Σ.

Συνάδελφοι,

Σας καλούμε  να μετέχετε  στις κινητοποιήσεις που καλεί το ΤΕΕ απέχοντας από τα Τεχνικά Συμβούλια Έργων, το σύνολο των Επιτροπών με Τεχνικό Αντικείμενο και από τις δημοπρασίες Δημοσίων Έργων  από 8/2 έως και 12/2/2016.

Από το Δ.Σ.