Δείτε εδώ την απόφαση

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΠΕΔΕ

1) Για την έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας έτους 2016, πρέπει όλοι οι ασφαλισμένοι («παλαιοί» και «νέοι»)να συνυποβάλλουν με την αίτησή τους πιστοποιητικό ΕΔΕ.Η αίτηση να υποβληθεί από τέλος του 2015 και όχι κατά τη λήξη του τριμήνου ισχύος της βεβαίωσης (31/3/16).

2)  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΑ/ΤΠΕΔΕ ΟΙΚ ΕΤΟΥΣ 2016

3) Με την με αριθμό 859/Συνεδρ.410/8.2.16 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Μηχανικών  & ΕΔΕ εγκρίθηκαν τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών για το έτος 2016.

1) Ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/92

Για τους έχοντες τάξη ΜΕΕΠ Α1-Α2 και ΜΕΚ Α-Β  ποσό 162,81 € και

Για τους έχοντες τάξη ΜΕΕΠ 1η- 2η   και ΜΕΚ- Γ-Δ ποσό 200,74 €.

2) Ασφαλισμένοι μετά την 1/1/93

1η ασφαλιστική κατηγορία :     27,73 € μηνιαία εισφορά και 332,76 € ετήσια εισφορά,

2η ασφαλιστική κατηγορία :     34,11 € μηνιαία εισφορά και 409,32 € ετήσια εισφορά,

3η ασφαλιστική κατηγορία :    40,43 € μηνιαία εισφορά και 485,16 € ετήσια εισφορά.

Με την ως άνω απόφαση, η Διοικούσα Επιτροπή Μηχανικών  & ΕΔΕ αποφάσισε οι εισφορές του ΤΠΕΔΕ έτους 2016 να καταβάλονται εμπροθέσμως έως 28/02/2017 (έως το 1ο δίμηνο του επόμενου έτους της λήξης των εισφορών), η δε ασφαλιστική ενημερότητα θα έχει ισχύ ως 31/12/2017.

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, η Διοικούσα Επιτροπή Μηχανικών και ΕΔΕ αποφάσισε να εισπραχθεί χωρίς προσαυξήσεις έως 31-12-2016 :

α) Η διαφορά ασφαλιστικών εισφορών έτους 2015 των Νέων Ασφαλισμένων που αιτήθηκαν την επαναφορά τους σε κατώτερη Ασφαλιστική κατηγορία, και

β) η πρόσθετη εισφορά έτους 2015 ποσού 33,28 € όσων Παλαιών Ασφαλισμένων δεν την κατέβαλαν.

(άρθρο 21, παρ 3 του Ν.4337/17-10-2015 όπως τροποποίησε το άρθρο 39 του Ν.4331/02-07-2015).

 

Δείτε εδώ τα νέα τηλέφωνα του ΤΠΕΔΕ