Δείτε εδώ τον κανονισμό έκδοσης εγγυητικών επιστολών πιστούχων ΤΜΕΔΕ